Gå til innholdet
Okologisk kampanje matmerk kampanjeside

Hvem gjør hva

Det er en rekke institusjoner og organisasjoner som arbeider med økologisk produksjon og omsetning av mat.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) er ansvarlig for politikkutforming og regelverk knyttet til produksjon, merking og kontroll av økologiske produkter. Det er også LMD som gjennom de årlige Jordbruksoppgjørene bestemmer priser og tilskudd til økologisk produksjon og utviklingstiltak ellers.
 

Mattilsynet er et direktorat som gjennomfører oppgaver delegert fra LMD, Helse og Omsorgsdepartementet samt Fiskeri og Kystdepartementet. Mattilsynet forvalter bl.a. alle lover som omfatter produksjon og omsetning av mat. De arbeider med utvikling og forvaltning av regelverk samt veiledning og kontroll. Mattilsynets arbeidsområde omfatter også økologisk produksjon, foredling og omsetning av økologiske produkter. Mattilsynet deltar aktivt i arbeidet knyttet til utvikling og endring av eksisterende regelverk. Dette krever utstrakt kontakt med de ulike norske interesseorganisasjonene. Det er også i stor grad Mattilsynet som ivaretar norske interesser i regelverksutviklingsarbeidet i Brussel.
 

Debio er en medlemsorganisasjon. Debio eier Ø-merket. Debio gjennomfører kontroll og sertifisering av økologisk produksjon og økologisk mat som et eget oppdrag gitt av Mattilsynet. Samarbeidet mellom Debio og Mattilsynet er formalisert gjennom en egen avtale.

 
Landbruksdirektoratet er et direktorat under LMD. SLF har et særskilt ansvar knyttet til utbetaling og kontroll av de tilskudd som gis til norske bønder gjennom det sk. Jordbruksoppgjøret. SLF har også en viktig funksjon knyttet til markedsreguleringen av mat. SLF forvalter også de utviklingsmidler som er avsatt for å fremme økologisk produksjon og foredling. Det er avsatt vel 40 mill kr pr år de siste årene til utviklingstiltak.

 
Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er bøndenes veiledningsorganisasjon. NLR gir også råd til bønder som ønsker å legge om egen produksjon helt eller delvis fra konvensjonelt til økologisk drift. De gir bl.a. et s.k. ”Gratis Førsteråd”.

 
Oikos - Økologisk Norge er en fellesorganisasjon for økologisk produksjon og forbruk. Oikos er en interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme målene og idegrunnlaget i økologisk landbruk og stryke det økologiske miljøet i Norge.  

 
NORSØK er et forskningsinstitutt med spisskompetanse på et høyt internasjonalt nivå innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning. NORSØK er lokalisert i Tingvoll. De er ansvarlig for Agropub.

 
Matmerk er en stiftelse som er opprettet av LMD. Matmerks hovedoppgaver er  kvalitetssikring av norsk matproduksjon og markedsføring av norsk mat. Matmerk har siden 2008 vært ansvarlig for fellesmarkedsføring (generisk markedsføring) av økologisk mat. Matmerks oppgave er å gi troverdig og dokumenterbar informasjon om økologisk mat som et oppdrag gitt av Landbruks- og matdepartementet.


Nofima er et forskningsinstitutt med kompetanse på mat fra land og sjø. Nofima forsker på matkvalitet og foredlingsprosesser og har lang erfaring med kunnskapsoverføring til aktører i matbransjen. Nofima har ansvar for tiltak finansiert av SLF rettet mot matbedrifter som vil satse på økologiske produkter. Matbedrifter kan få besøk fra matfaglig rådgiver på prosess/produkt og det kan gis tilskudd til finansiering av FoU kompetanse i produktutvikling. Nofima arrangerer også hvert år en Økologifagdag, vanligvis i oktober.


Biologisk-dynamisk Forening arbeider for et jordbruk som fremmer både jordas og menneskenes helse og livskraft. Foreningen sprer kunnskap og interesse innenfor mange ulike arenaer, for den biologisk-dynamiske jordbruksmetoden, ernæringsspørsmål og naturforvaltning satt inn i en helhetlig kulturell sammenheng.
Foregangsfylker - skal styrke arbeidet med utvikling av økologisk landbruk og omsetning av økologiske landbruksprodukter
I den sammenheng skal vi gjennomføre målrettede tiltak som bidrar til å utvikle økologisk landbruk og omsetning av økologiske landbruksprodukter.

Hordaland, Oslo og Akershus er eksempler på foregangsfylker.
Listen ovenfor er ikke komplett. Det er en rekke andre institusjoner og organisasjoner som også arbeider med økologisk produksjon og omsetning av mat. Dette gjelder bl.a. Fylkesmennenenes Landbruksavdelinger, Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag.