Gå til innholdet
okologisk-Klover-gjodsel-nitrogen

Hvem gjør hva

Det er mange aktører som jobber med å få flere til å produsere og omsette økologisk mat. Alle har ulik kompetanse og ulike roller, og flere av dem har tett samarbeid for å oppnå felles målsetninger.

Biologisk-dynamisk Forening arbeider for et jordbruk som fremmer både jordas og menneskenes helse og livskraft. Foreningen sprer kunnskap og interesse innenfor mange ulike arenaer, for den biologisk-dynamiske jordbruksmetoden, ernæringsspørsmål og naturforvaltning satt inn i en helhetlig kulturell sammenheng.

Debio er en privat medlemsorganisasjon som kontrollerer og merker økologiske og bærekraftige produkter i Norge. Debio eier det grønne Ø-merket.

DebioInfo er Debios datterselskap, og jobber med utvikling og kunnskapsformidling knyttet til Debios merker. Årlig arrangerer de prisutdelingen Matprisen, og gjennom veiledningstjenesten Matvalget tilbys veiledning, kurs og seminar til kjøkken som vil ta gode matvalg - hver dag.

Foregangsfylker skal styrke arbeidet med utvikling av økologisk landbruk og omsetning av økologiske landbruksprodukter. Ulike fokusområder er fordelt på flere fylker: Oppland har ansvar for korn; Levende matjord i Buskerud; melk i Trøndelag; grønnsaker i Buskerud; frukt og bær i Hordaland og Sogn og Fjordane, og Oslo, Akershus og Østfold har prosjekter knyttet til forbruk av økologisk mat i storhusholdning.
 
Landbruksdirektoratet setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet. De forvalter ulike tilskuddsordninger til økologisk landbruk, under dette ulike direktetilskudd til primærprodusenter og tilskudd til utviklingstiltak.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) er ansvarlig for politikkutforming og regelverk knyttet til produksjon, merking og kontroll av økologiske produkter. Det er også LMD som gjennom de årlige Jordbruksoppgjørene bestemmer priser og tilskudd til økologisk produksjon og utviklingstiltak ellers.

Matmerk er en uavhengig stiftelse som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon, samt å styrke dets omdømme. Matmerk driver blant annet nettstedet økologisk.no, med fokus på å fremme kunnskap om et økologisk levesett. 

Mattilsynet er et statlig landsdekkende forvaltningsorgan som er med å sikre forbrukerne trygg mat og drikkevann. De skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet er tilsynsmyndighet hva gjelder økologiforskriften, og har delegert ansvaret til Debio.

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Nofima gir støtte til norske bedrifter som ønsker å produsere økologiske matvarer, enten det er småskalaprodusenter eller større næringsmiddelbedrifter.

Norsk Landbruksrådgiving tilbyr rådgiving i økologisk produksjon over hele landet. NLR er bildelegg mellom forskning og landbruket, og formidler kompetanse til næringsutøvere i landbruket. Enheter innen NLR tilbyr rådgiving før, under og etter omlegging til økologisk produksjon. Sammen utgir rådgivingsenhetene Fagbladet Økologisk landbruk.

NORSØK er en privat, selvstendig stiftelse og et nasjonal senter for tverrfaglig forskning, kunnskapsformidling og rådgivning for å utvikle økologisk landbruk. NORSØK har både grunnleggende og avansert forskningskompetanse, og arbeider innen fagområdene økologisk landbruk og matproduksjon, miljø og bærekraft og fornybar energi.

Økologisk Norge er medlemsorganisasjonen for alle som ønsker mer økologisk mat og jordbruk i Norge. De arbeider med å styrke økologisk produksjon fra jord til bord, spre økologisk matglede og kunnskap. Økologisk Norge gir ut magasinet Ren Mat.

Listen ovenfor er ikke komplett. Det er en rekke andre institusjoner og organisasjoner som også arbeider med økologisk produksjon og omsetning av mat. Dette gjelder bl.a. Fylkesmannens Landbruksavdelinger, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.