Gå til innholdet

Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket

Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) skal bidra til kompetanseutvikling for yrkesutøvere innen primærlandbruket og tilleggsnæringer. Det kan søkes om utvikling eller videreutvikling av kompetansegivende tilbud.

Midler til KIL blir gitt over jordbruksoppgjøret, og er årlig på 6 millioner kroner. Tildeling av tilskudd fra KIL skjer etter søknad, og etter kriterier gitt i retningslinjer fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (LMD). Det kan bare søkes om tilskudd fra KIL en gang hvert år. Søknadsfrist for KIL-tildeling i 2018 er 15. desember 2017.

Spørsmål knyttet til KIL kan rettes til Gunnhild Aasgård Kristianslund på telefon: 24 14 83 00.

KIL administreres av Matmerk. Vedtak om tilskudd blir fattet av styret i Matmerk på bakgrunn av en innstilling fra Faggruppe KIL. Faggruppe KIL består av medlemmer oppnevnt av partene i jordbruksoppgjøret. 

Vedtak om tildeling av tilskudd fra KIL blir fattet i løpet av 1. kvartal. Alle søkere vil umiddelbart etter styrets vedtak bli gitt svar i brevs form om utfallet av sin søknad.

Søkere som får godkjent sine søknader blir informert nærmere om betingelsene for tildelingen av tilskuddet. Dette gjelder blant annet krav til rapportering mm.