Gå til innholdet
Kompetanseutviklingsprogrammet for landbruket (KIL) støtter prosjekter som har som målsetning å heve kompetansen til den norske bonden, gartneren eller skogbrukeren.
Kompetanseutviklingsprogrammet for landbruket (KIL) støtter prosjekter som har som målsetning å heve kompetansen til den norske bonden, gartneren eller skogbrukeren.

Søk om KIL-midler nå!

Har du en god prosjektidé som kan høyne kompetansen i landbruket i Norge? Søk om midler fra «Kompetanseutviklingsprogrammet for landbruket» (KIL) innen 16. desember.

Kompetanseutviklingsprogrammet for landbruket (KIL) støtter prosjekter som har som målsetning å heve kompetansen til den norske bonden, gartneren eller skogbrukeren. KIL-midlene avsettes årlig over jordbruksavtalen, og er for 2017 på 6 millioner kroner.

Viktige områder ved KIL-tildelingen i 2017

I 2017 ser vi spesielt etter prosjekter innenfor disse områdene:

  • «Det grønne skiftet» - marked, klima og miljø
  • Bonden/gartneren/skogbrukeren som arbeidsgiver. Gården/gartneriet/skogen som arbeidsplass
  • Plante- og dyrehelse

 

Alt fra å utvikle kurs og kursmateriell som brukes i studieringer eller tilbys som e-læringskurs, til kurs som gir formell kompetanse på høyskolenivå kan støttes. Prosjekter som vurderes å ha potensial til å bli et tilbud til en stor del av produsentene innen aktuell produksjon prioriteres. Ellers legges det bl.a. vekt på at prosjektene holder et høyt faglig nivå og at flere aktører samarbeider om å utvikle, gjennomføre og videreføre tilbudet.

Både prosjekter som gjelder utvikling av helt nye og videreutvikling av eksisterende kompetansegivende tilbud kan få KIL-midler. Alle tilbud skal som et minimum gi et skriftlig kompetansebevis til deltakerne.

Hvem kan søke

Bare faglige og økonomiske organisasjoner i landbruket og utdanningsinstitusjoner kan søke om KIL-midler. Enkeltpersoner kan ikke søke. Det kan heller ikke søkes om tilskudd til oppgaver som vurderes å være en del av søkers ordinære arbeidsoppgaver/drift.

Målgruppen for kompetansetilbudene

Bønder, gartnere, skogbrukere og deres ansatte, og de som driver tilleggsnæring på egen gård er hovedmålgruppen for kompetansetilbud som utvikles med støtte fra KIL. Elever på videregående skoler og rådgivere i organisasjonene faller utenfor målgruppen, men kompetansetilbudene skal også være åpne for at disse kan delta.

Søknad

KIL-midlene tildeles etter søknad en gang årlig. For KIL-tildelingen i 2017 er søknadsfristen satt til 16.12.2016. Søknadsskjema, retningslinjer og mer informasjon om KIL og årets prioriteringer finner du her