Gå til innholdet
Nyt-Norge-kuer-pa-Bjolsund-gard-MM-02495 kopi

Realiser gode kompetansegivende prosjekter for landbruket med tilskudd fra KIL!

Ønsker dere å utvikle prosjekter som kan høyne kompetansen til den norske bonden, gartneren eller skogbrukeren? Fristen for å sende inn søknad om tilskudd fra Kompetanseutviklingsprogrammet for landbruket (KIL) for 2018 er 15. desember 2017. KIL-midlene for 2018 er på 6 millioner kroner.

Viktige områder ved KIL-tildelingen i 2018

I 2018 ser vi gjerne at det utvikles kompetansegivende tilbud innenfor disse områdene:

  • Teknologi, klima og miljø

  • Plantehelse og sortsvalg

  • Dyrehelse og dyrevelferd

  • KSL som styringsverktøy – kompetanseheving innenfor avviksområder

Alt fra å utvikle kurs og kursmateriell som brukes i studieringer eller tilbys som e-læringskurs, til kurs som gir formell kompetanse på høyskolenivå kan støttes.

Hvem kan søke

Bare faglige og økonomiske organisasjoner i landbruket og utdanningsinstitusjoner kan søke om KIL-midler. Enkeltpersoner kan ikke søke. Det kan heller ikke søkes om tilskudd til oppgaver som vurderes å være en del av søkers ordinære arbeidsoppgaver/drift.

Målgruppen for kompetansetilbudene

Bønder, gartnere, skogbrukere og deres ansatte, og de som driver tilleggsnæring på egen gård er hovedmålgruppen for kompetansetilbud som utvikles med støtte fra KIL. Elever på videregående skoler og rådgivere i organisasjonene faller utenfor målgruppen, men kompetansetilbudene skal også være åpne for at disse kan delta. 

Tildelingskriterier

Både prosjekter som gjelder utvikling av helt nye og videreutvikling av eksisterende kompetansegivende tilbud kan få KIL-midler. Alle tilbud skal som et minimum gi et skriftlig kompetansebevis til deltakerne.

Prosjekter som vurderes å ha potensial til å bli et tilbud til en stor del av produsentene innen aktuell produksjon prioriteres. Ellers legges det bl.a. vekt på at prosjektene holder et høyt faglig nivå og at flere aktører samarbeider om å utvikle, gjennomføre og videreføre tilbudet.

Retningslinjene for KIL finner du under fanen/menypunktet KIL på Matmerk sine nettsider

Hva er KIL

KIL er en forkortelse for Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket. Gjennom utvikling av kompetansegivende tilbud skal KIL bidra til kompetanseutvikling blant gårdbrukere, gartnere og skogbrukere og deres ansatte, og de som driver tilleggsnæring på egen gård. KIL-midlene avsettes årlig over jordbruksavtalen, og er på 6 millioner kroner. Landbruks- og matdepartementet har fastsatt retningslinjer og tildelingskriterier for programmet.

Matmerk administrerer KIL

KIL administreres av Matmerk. Vedtak om tilskudd fattes av Matmerks styre på bakgrunn av en innstilling fra Faggruppe KIL. Faggruppe KIL består av medlemmer oppnevnt av partene i jordbruksoppgjøret.

Søknad

KIL-midlene tildeles etter søknad en gang årlig. For KIL-tildelingen i 2018 er søknadsfristen satt til 15.12.2017. Søknadsskjema, retningslinjer og mer informasjon om KIL og årets prioriteringer finner du under fanen KIL på Matmerk sine nettsider.