Gå til innholdet
Stiftelsen_Matmerk_logo_liten (1)

Matmerks valgkomite har levert innstilling til nytt styre

Skrevet av Anne Mette Johnsen den 28.11.2018

Valgkomiteen i Matmerk har levert sin innstiling til nye styremedlemmer i Matmerk for perioden 2019 - 2020. Valgkomiteens innstilling behandles i styremøte i Matmerk 10. desember.

Ikke alle styremedlemmer er på valg, og disse fortsetter ut 2019:

 • Håkon Mageli, Orkla
 • Trond Reierstad, Tine
 • Martina Rabsch, Rema
 • Eivind Haalien, Norgesgruppen

Ny leder i Bonde- og Småbrukarlaget – Kjersti Hoff – erstatter Merete Furuberg i styret og sitter ut hennes periode (2019).

Valgkomiteens innstilling for 2019 er:

 • Håkon Mageli, gjenvelges som styreleder for perioden 2019
 • Bjørn Gimming gjenvelges som styremedlem for perioden 2019 - 2020
 • Trond Vilhelm Lund gjenvelges som styremedlem for perioden 2019 - 2020
 • Per Heringstad gjenvelges som styremedlem for perioden 2019 - 2020
 • Bjørn Takle Friis velges som nytt styremedlem fra Coop for perioden 2019 - 2020

I tillegg velger de ansatte i Matmerk velger en representant til styret for perioden 2019 – 2020.

Valgkomité

I hht. vedtektene § 6 skal Stiftelsen Matmerk ha en valgkomité bestående av inntil fem medlemmer oppnevnt av styret. Styret skal vedta en instruks for valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv leder. Valgkomiteens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Valgkomiteen skal bestå av representanter utpekt etter samme prinsipper og på samme måte som angitt for styret i § 5 tredje avsnitt. Landbruks- og matdepartementet skal være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen fungerer inntil nye medlemmer er utpekt. Valgkomiteen trer i funksjon i forbindelse med utløpet av en valgperiode, eller ved fratreden i valgperioden.

Forslag til aktuelle representanter til styret bør ved nyvalg søkes forankret hos de sentrale aktørene nevnt i § 5, tredje avsnitt. Valgkomiteen skal innstille på kandidat til styrets leder. Valgkomiteens innstilling skal gjøres offentlig tilgjengelig. Valgkomiteen skal også foreslå overfor styret styrets godtgjørelse for det følgende året.

Valgkomiteens medlemmer:  

 • Kristin Orlund (leder), Landbruks- og matdepartementet
 • Ingvill Størksen, Hovedorganisasjonen Virke
 • Ola Hedstein, Norsk Landbrukssamvirke
 • Birte Usland, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Petter Haas Brubakk, NHO Mat og drikke