Gå til innholdet
matmerk-logo

Matmerks valgkomite har levert innstilling til nytt styre.

Valgkomiteen i Matmerk har levert sin innstiling til nye styremedlemmer i Matmerk for perioden 2018 - 2019. Nytt i 2018 er at styret utvides med ett styremedlem fra Rema-systemet. Valgkomiteens innstilling behandles i styremøte i Matmerk 12. desember.

Ikke alle styrmedlemmer er på valg, og disse fortsetter ut 2018:

 • Trond Vilhelm Lund, Rørosmeieriet 
 • Geir Josten Dyngeseth, COOP
 • Bjørn Gimming, Norges Bondelag
 • Per Heringstad, Nortura
 • Greta Hardal, Matmerk ansattrepresentant

Valgkomiteens innstilling:

 • Håkon Mageli, gjenvelges som styremedlem for perioden 2018 – 2019 og velges som styreleder for 2018
 • Merete Furuberg, gjenvelges som styremedlem for perioden 2018 - 2019
 • Trond Reierstad gjenvelges som styremedlem for perioden 2018 - 2019
 • Eivind Haalien gjenvelges som styremedlem for perioden 2018 - 2019
 • Martina Rabsch, velges som nytt styremedlem fra Rema for perioden 2018 - 2019

Valgkomité

I hht. vedtektene § 6 skal Stiftelsen Matmerk ha en valgkomité bestående av inntil fem medlemmer oppnevnt av styret. Styret skal vedta en instruks for valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv leder. Valgkomiteens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Valgkomiteen skal bestå av representanter utpekt etter samme prinsipper og på samme måte som angitt for styret i § 5 tredje avsnitt. Landbruks- og matdepartementet skal være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen fungerer inntil nye medlemmer er utpekt. Valgkomiteen trer i funksjon i forbindelse med utløpet av en valgperiode, eller ved fratreden i valgperioden.

Forslag til aktuelle representanter til styret bør ved nyvalg søkes forankret hos de sentrale aktørene nevnt i § 5, tredje avsnitt. Valgkomiteen skal innstille på kandidat til styrets leder. Valgkomiteens innstilling skal gjøres offentlig tilgjengelig. Valgkomiteen skal også foreslå overfor styret styrets godtgjørelse for det følgende året.

Valgkomiteens medlemmer:  

 • Kristin Orlund (leder), Landbruks- og matdepartementet
 • Ingvill Størksen, Hovedorganisasjonen Virke
 • Ola Hedstein, Norsk Landbrukssamvirke
 • Birte Usland, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Petter Haas Brubakk, NHO Mat og drikke