Gå til innholdet
Skjermbilde 2017-10-06 kl. 13.25.12

Årets nye KSL-standard klar

Her er de viktigste endringene.

Fra 6. oktober finner alle KSL-brukere ny standard inne på ”Din Side” i KSL. - Det er ingen store endringer, men vi prøver å gjøre den enda enklere å bruke og de endringene som er, de er viktige, sier KSL-sjef Tom Roterud.

6. oktober er revidert KSL-standard lagt ut på din side i KSL – det vil si via pålogging din egen gard på www.ksl.no . Den sendes også i posten til de litt under 2000 produsentene som får årets standard tilsendt pr post. Endringene i standarden baserer seg på innspill fra næringa og lov- og forskriftsendringer fra myndighetene. På den måten skal KSL-standarden fange opp de kravene som myndighetene setter, og gjøre det enklere for bonden å følge dem.

Sikkerhet i fokus

Din og familiens sikkerhet på gården er kanskje det viktigste i årets standard. Arbeidsmiljø, vernerunder og brannsikkerhet er trukket fram. Ikke minst er viktigheten av en god vernerunde gjennomført i samarbeid med både familiemedlemmer og andre som jobber på gården er en vesentlig endring i HMS-standarden.

Alle tiltak for å forhindre brann er nå samlet i sjekkliste HMS. Krav til brannvarsling og el-kontroll med termografering er et krav forsikringsbransjen har satt og gjelder for alle som må ha brannvarsling og el-kontroll i tråd med holdforskriften og for de som har veksthus og varmluftsanlegg til korntørking. 

 

Noen viktig endringer:

 

·      Stadig flere bruker mjølkerobot, og dette er nå mer tydelig inne i sjekklister og standard.

·      Smitte av skadegjørere, herunder Hønsehirse og Potetcystenematode er tatt inn / klargjort bedre i årets standard. Uansett type så er det å hindre spredning viktig og ikke minst billigere enn å få skadegjøreren på gården. Derfor er det viktig å merke seg disse punktene i standarden. 

·      Dyrevelferd og oppstalling er en viktig del av sjekklistene for husdyrhold i KSL-standarden. Med årets revidering er det blitt et eget temaspørsmål for de som har et driftsopplegg med utegangerdyr.

 

·      I sjekklisten for fjørfe er det blitt inndelt etter type produksjon, det vil si verpehøns, slaktekylling / kalkun og oppal av fjørfe. Det nye dyrevelferdsprogrammet for kalkun er også tatt inn i sjekklisten for fjørfe. 

 

·       Sjekkliste Inn på tunet er spisset og forenklet med færre sjekklistepunkter. 

 

·       For alle sjekklistepunktene er bruk av temaspørsmål blitt tatt inn slik at man kan få en mer tilpasset sjekkliste i tråd med driftsopplegget på gården.  

 

Den reviderte KSL-standarden skal legge grunnlag for at drifta er i tråd med lover, forskrifter og krav fra varemottaker. KSL ivaretar krav til internkontroll og ikke minst til at gården har styringsverktøy for å nå sine produksjonsmål og er en trygg og sikker arbeidsplass.  

KSL-oppfølgingen innebærer at egenrevisjon skal gjennomføres minimum hver 12. Måned og vi ønsker lykke til med å ta den reviderte standarden i bruk. Er det spørsmål eller innspill til standarden så send e-post på ksl@matmerk.no

 

Detaljert oversikt over årets endringer:

 

Endringer i sjekkliste 1 - Gården 

Det er i hovedsak gjort endringer som gjør spørsmål og veiledere tydeligere og enklere å forstå. Nytt i år er fokus også på Hønsehirse og begrense spredningen av denne.  

 

Endringer i sjekkliste 2 – Helse, miljø og sikkerhet (HMS)  

Det er gjort en del endringer i tematiseringen på sjekkliste 2 HMS. Det er ikke gjort endringer som påvirker innholdet og ingen viktige spørsmål er tatt ut eller vesentlig endret fra tidligere år. Vernerunden har fått en mer framtredende rolle og er satt som et temaspørsmål. Her skal det legges ut et verktøy som bonden kan benytte, enten i papir eller digital form som en dokumentasjon på at vernerunde er gjennomført.  

Det er også gjort et arbeid med å samle alle spørsmål som er knyttet til risikovurdering og på samme måte alle spørsmål knyttet til el-sikkerhet, brann osv. Dette innebærer blant annet at alle spørsmål knyttet til brannvarsling og ventilasjon er flyttet fra de enkelte dyrestandardene til sjekkliste 2.  

 

 Endringer i sjekkliste 4 – Poteter 

Veileder knyttet til prøvetaking og tiltak som skal sikre kontroll og redusere faren for spredning av potetcystenematoder (PCN) er tydeliggjort / forbedret i ny veileder. Oversikt gjennom nødvendig jordprøvetaking og hvordan dette skal gjøres er en del av dette.  

 

Endringer i sjekkliste 5 – Grønnsaker, frukt og bær 

Blomster er tatt ut av sjekklisten og egen sjekkliste for blomster vil bli utarbeidet i samarbeid med Gartnerforbundet. 

Utfordring med søppel kastet av vegfarende på jorder langs veg er tatt inn som et oppmerksomhetsområde i veileder. Den viktigste endringen i sjekklisten er nytt temaspørsmål for de som pakker produkter i emballasje. Herunder følger sjekklistepunkter knyttet til produktkvalitet og hygiene ved pakking / emballering direkte ute på  jordet, bruk av rett emballasje, temperatur og reinholdsrutiner.  

 

Endringer i husdyrstandardene fra 2016 til 2017  

Endringer i sjekkliste 6 - Drøvtyggere  

Hovedendringene i drøvtyggerstandarden består i at vi har nå tatt inn sjekkpunkter på hold av sau og storfe ute hele året (utegangerdyr).  

 

Endringer i sjekkliste 7 - Melk 

Sjekkpunkt på rutiner ved bruk av melkerobot er tatt inn i sjekklisten.  

 

Endringer i sjekkliste 8 - Svin  

Bedre kobling mot Animalias Helsegris. Første sjekkpunkt er "Har du i dag godkjent helsegrisstatus?". Krysser man "ja" her, blir dette sjekket opp mot Animalias register og stemmer dette slipper man å fylle ut KSL-standarden på svin. Har man ikke Helsegris eller ikke godkjent status, må man gjennom KSL-standarden.  

 

Endringer i sjekkliste 9 - Fjørfe   

Sjekklisten er nå bedre inndelt etter type produksjon. Første del er felles krav til all fjørfeproduksjon, så er sjekkpunktene delt inn etter om man produserer egg, driver oppal, har slaktekyllingproduksjon eller kalkunproduksjon. Dyrevelferdsprogram for kalkun har blitt tatt inn i standarden med egne sjekkpunkter.  

 

Endringer i sjekkliste 10 - Honning 

Kun små tekstendringer gjennomgått i samråd med honningcentralen.  

 

Endringer i sjekkliste 12 - Hest i næring 

Gjennomgått i samråd med Norsk Hestesenter. Ingen vesentlige endringer.  

Sjekkpunktene som går på brannsikkerhet og -varsling har blitt tatt ut fra husdyrstandardene og flyttet til KSL-standard 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS).