Gå til innholdet

Søknadsprosessen

1. Søknad - Hva skal en søknad inneholde?


En søknad skal inneholde opplysninger om hvem som søker, hvilken type betegnelse man søker om, produktnavn og nærmere opplysninger om næringsmiddelet. Kravene til dokumentasjon vil variere avhengig av de hvilken type betegnelse det søkes om beskyttelse for. Link til Forskrift om beskyttede betegnelser her?

Eksempler på dokumentasjon kan være forskningsrapporter, sensoriske analyser, omdømmeundersøkelser, historiebøker, gamle kokebøker, menyer, bilder eller lignende. Søknaden vil fastslå om vilkårene for beskyttelse er tilstede.

Sammenslutningen kan kun søke for en beskyttet betegnelse for et produkt de selv fremstiller, bearbeider eller foredler.

Søknader om en beskyttet betegnelse sendes til Matmerk. Se kontaktinformasjon.

Det er utviklet en søknadsveileder og søknadsskjemaer til hjelp i søknadsprosessen. Disse kan du laste ned. Det anbefales å ta kontakt med Matmerk for råd og veiledning.

2. Godkjenning - Søknadsbehandling

Søknader om beskyttede betegnelser blir behandlet av Matmerk, mens Mattilsynet avgjør om søknaden skal godkjennes. Søknaden vurderes opp i mot vilkårene fastsatt i Forskrift om beskyttede betegnelser. Er søknaden mangelfull får søkeren anledning til å rette mangelen/manglene.

For søknader som tilfredsstiller vilkårene for en beskyttet betegnelse, blir det utarbeidet et forslag til produktforskrift (krav til råvare, produksjon m.m.)som sendes på offentlig høring. Høringen kunngjøres i Norsk Varemerketidende og legges ut under ”Høringer” på www.beskyttedebetegnelser.no. Høringsperioden vil vanligvis være 3 måneder. I løpet av høringsfristen kan alle som ønsker komme med kommentarer til forslaget til produktforskrift. Matmerk behandler eventuelle innsigelser.

Etter høringen blir Matmerk sin innstilling, og utkast til produktforskrift sendt til Mattilsynet for avgjørelse. Endelig godkjenning skjer ved at Mattilsynet vedtar produktforskriften for det aktuelle næringsmidlet.

En godkjennelse gir søkeren rett til å bruke den aktuelle logoen og den beskyttede produktbetegnelsen. Vedtatt produktforskrift vil bli en referanse for produksjon, fremtidig tilsyn og verifikasjon.

3. Kostnader
  For søknader om beskyttede betegnelser skal det betales et behandlingsgebyr. Gebyret er beregnet per søknad, og betales til Matmerk. Dette gebyret innkreves ved mottak av søknaden.

I denne forbindelse gjøres det oppmerksom på at det kan søkes om støtte fra Innovasjon Norge som disponerer midler over jordbruksavtalen.

Den produktbetegnelsen som er gitt beskyttelse skal brukes som produktets navn/varebetengelse.

NYTTIG INFORMASJON