Gå til innholdet

Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket

Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) skal bidra til kompetanseutvikling for yrkesutøvere innen primærlandbruket eller tilleggsnæringer til primærlandbruket, gjennom utvikling av nye kompetansegivende tilbud eller til videreutvikling av eksisterende kompetansegivende tilbud.

Midler til KIL blir gitt over jordbruksoppgjøret, og er årlig på 6 millioner kroner. Tildeling av tilskudd fra KIL skjer etter søknad, og etter kriterier gitt i retningslinjer fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (LMD). Det kan bare søkes om tilskudd fra KIL en gang hvert år. Søknadsfrist for KIL-tildeling i 2017 var 16. desember 2016.

Spørsmål knyttet til KIL kan rettes til Gunnhild Aasgård Kristianslund på telefon: 24 14 83 00.

 

KIL administreres av Matmerk. Vedtak om tilskudd vil bli fattet av styret i Matmerk på bakgrunn av en innstilling fra Faggruppe KIL. Faggruppe KIL består av medlemmer oppnevnt av partene i jordbruksoppgjøret. 

Vedtak om tildeling av tilskudd fra KIL vil bli fattet i løpet av 1. kvartal. Alle søkere vil umiddelbart etter styrets vedtak bli gitt svar i brevs form om utfallet av sin søknad.

Søkere som får godkjent sine søknader vil bli informert nærmere om betingelsene for tildelingen av tilskuddet, krav til rapportering mm.